Sportszerződés, amatőr és hivatásos

A sportszerződés a sportszervezet és sportoló között köthető. Sportszerződést hivatásos és amatőr sportolóval egyaránt lehet kötni. Jelen cikkünk mindkét szerződésfajtát tárgyalja.

Mind az amatőr, mind a hivatásos szerződéstapusra közös szabály, hogy semmis az a szerződés, amely a játékjog, mint személyhez fűződő vagyoni értékű jog elidegenítésére vagy megterhelésére irányul. A jétkjogot nem, csupán annak használati jogát lehet elidegeníteni. Ez fontos jogi részlet, könnyen el lehet rontani egy sportolói szerződést ilyen szabálytalan tartalommal. Ennek okán a szerződéseket szerencsésebb sportügyvéddel foglamaztatni.

 

AMATŐR SPORTSZERZŐDÉS

Hazánkban kialakult gazdasági körülmények az amatőr sportszerződések gyakran használatosak, kiváltképp az egyéni sportágakban, de utánpótlás sportolók körében a csapatsportágakban is ez kerül alkalmazásra.

Az amatőr sportszerződésben a sportszervezet és az amatőr sportoló megállapodnak a sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A sportszerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a Sport törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni (tehát a Munka törvénykönyve rendelkezései az amatőr változatban nem érvényesülnek).

Amatőr sportoló díjazásban nem részesülhet, de a Sporttörvény lehetőséget teremt arra, hogy ha a sportszövetség szabályzata a sportág jellegére és a nemzetközi szövetség követelményeire tekintettel másként nem rendelkezik, az alábbiakban részesülhessen:

– az amatőr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és igazolt költségeinek megtérítése, illetve az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás,
– a kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli elismerés, érem, ajándéktárgy stb.)
– a szponzorálási szerződés keretében nyújtott támogatás.

A sportszerződést írásba kell foglalni határozott időre, legfeljebb 1 évre köthető. Szigorítást jelent, hogy a 18. életévét még be nem töltött sportolóval kötött sportszerződés csupán törvényes képviselője előzetes írásbeli beleegyezésével válik érvényessé. Itt viszont figyelemmel kell lenni a kiskorúak képviseletére vontkozó családjogi szabályokra is, mert sok esetben egy törvényes képviselő nem kéviselheti önállóan a sportolót. Mivel az amatőr sportszerződés mögöttes szabálya a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályrendszere, ezért a Sportörvény vonatkozó rendelkezéseit e szabályokkal egy időben kell alkalmazni. Ez egy igen összetett szabályrendszer, mert kettő, esetenként három jelentősebb jogszabályt (Ptk. Kötelmi jogi könyv., Sport tv., Ptk. Családjogi könyv) kell egyszerre alkalmazni, ahhoz, hogy szabályszerű legyen minden a szerződések kapcsán.

Elterjedt a sportszerződések alkalmazása, hiszen ez mind a sportoló, mind a sportszervezet számára kölcsönös biztonságot ad, semmiképp nem támogatható az az álláspont, ha egy sportoló teljes mértékben elzárkózik a szerződésétől, mert ezzel a sportszervezet beléje fektetett szakmai munkáját hagynánk figyelmen kívül.

Az amatőr szerződések maximálisan 1 éves hosszukra tekintettel a nevelési költségtérítésekhez a legtöbb sportágban sportági szakszövetségi szabályok által biztosított feltételek szerint jutahtnak hozzá az utánpótlás-nevelő sportszervezetek.

 

HIVATÁSOS SPORTSZERZŐDÉS

A hivatásos sportoló munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján sportol. Megbízási szerződés esetén többlet feltétel, hogy a sportoló munkadíja bérköltségként kerüljön kifizetésre.
A hivatásos sportszerződésben nem lehet próbaidőd kikötni, szintén csak határozott időre köthető, ami maximálisan 5 év. Hivatásos sportszerződés kötelező elemei továbbá a munkavégzés módjának, munka- és pihenőidőnek szabadság kiadásának és a dijazásnak rögzítése is.

Érdekesség, hogy a hivatásos sportolóra a munkáltatója köteles sportbiztosítást kötni, tehát nem a sportoló köti ezt magára (bár alternatív biztosítás-kötésre van lehetősége).

A szerződéses idő lejártakor vagy lejárat alőtti jogszerű megszűnés esetén a sportoló játékjogának használati joga automatikusan és ingyenesen visszaszáll a sportolóra. Ezzel ellentétes megálapodás semmis.

E témában konzultációért forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez. Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sport Döntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája is, így sportszerződések szerkesztésében és véleményezésében, valamint sportszerződések kapcsán kialakult jogvitákban hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt